Algemene voorwaarden Lekko B.V.

Algemene voorwaarden van Lekko B.V.

Artikel 1. Algemeen

1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Lekko B.V. , hierna te noemen: “Lekko”, en een  Klant waarop Lekko  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarvoor Lekko derden dient te betrekken.

3.  De toepasselijkheid van eventuele algemene-, inkoop­ of andere voorwaarden van de  Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Lekko  en de  Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5.  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘in de geest’ van deze bepalingen.

6.  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze algemene voorwaarden.

7.  Indien Lekko  niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de betreffende bepalingen niet van toepassing zijn, of dat Lekko  in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1   Alle offertes en aanbiedingen van Lekko  zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2   Lekko  kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de  Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3   De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4   Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Lekko  daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lekko  anders aangeeft.

5   Een samengestelde prijsopgave verplicht Lekko  niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Lekko  en de  Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de  Klant Lekko  derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Lekko  dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Indien Lekko  gegevens behoeft van de  Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de  Klant deze juist en volledig aan Lekko  ter beschikking heeft gesteld.

4. Levering geschiedt af bedrijf van Lekko . De  Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de  Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Lekko  gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de  Klant.

5. Lekko  heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. Lekko  is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Lekko  de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de  Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de  Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Lekko  zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De  Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Lekko  gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Lekko  bevoegde persoon en de  Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbare tekortkoming van Lekko  op en is voor de  Klant evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Lekko  een verzoek tot wijziging van de overeenkomst  weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10. Indien de  Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Lekko  gehouden is, dan is de  Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Lekko  daardoor direct of indirect ontstaan.

11. Indien Lekko  met de  Klant een vaste prijs overeenkomt, dan is Lekko  niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de  Klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

12.Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de  Klant die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Lekko  alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Lekko  rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4.  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.  Lekko  is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

-    de  Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-    na het sluiten van de overeenkomst Lekko  ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de  Klant de verplichtingen niet zal nakomen;

-    de  Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-    door de vertraging aan de zijde van de  Klant niet langer van Lekko  kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2.  Voorts is Lekko  bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Lekko  kan worden gevergd.

3.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lekko  op de  Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Lekko  de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.  Indien Lekko  tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.  Indien de ontbinding aan de  Klant toerekenbaar is, heeft Lekko  aanspraak op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, direct en indirect ontstaan.

6.  Indien de  Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Lekko  gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de  Klant, uit hoofde van toerekenbare tekortkoming, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Lekko , zal Lekko  in overleg met de  Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de  Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Lekko  extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de  Klant in rekening gebracht. De  Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Lekko  anders aangeeft.

8.  In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de  Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de  Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Lekko  vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Lekko  op de  Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9.  Indien de  Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de  Klant in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5. Overmacht

1.  Lekko  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de  Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Lekko  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lekko  niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Lekko  of van derden daaronder begrepen. Lekko  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Lekko  zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.  Lekko  kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.  Voorzoveel Lekko  ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lekko  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De  Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6. Betaling en incassokosten

1.  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Lekko  aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Lekko  aangegeven. Lekko  is gerechtigd om periodiek te factureren.

2.  Indien de  Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de  Klant van rechtswege in verzuim. De  Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de  Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.  Lekko  heeft het recht de door  Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.  Lekko  kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de  Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Lekko  kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.  De  Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Lekko  verschuldigde.

6.  Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De  Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.  Indien de  Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de  Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Lekko  echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de  Klant worden verhaald. De  Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7.                 Eigendomsvoorbehoud

1.  Lekko  behoudt zich de eigendom van de reeds geleverde en in de toekomst af te leveren zaken voor, totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de Klant, uit welke hoofde dan ook, volledig zullen zijn voldaan.

2.  Door Lekko  geleverde zaken, die ingevolge  artikel 7 lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De  Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.  De  Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Lekko  veilig te stellen.

4.  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de  Klant verplicht om Lekko  daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.  De  Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Lekko  ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Lekko  gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de  Klant zich er jegens Lekko  bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6.  Voor het geval Lekko  haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de  Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Lekko  en door Lekko  aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lekko  zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8        Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1.  De door Lekko  te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de  Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Lekko  kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2.  Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen van door Lekko verstrekte monsters ten opzichte van de geleverde zaken en geringe verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking in de door Lekko geleverde zaken kunnen niet als gebrek gelden en geven de Klant geen grond voor aanspraken jegens Lekko.

3.  De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 30 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Lekko  verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

4.  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de  Klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Lekko , de  Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De  Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Lekko  geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

5.  De  Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld.  Daarbij behoort de  Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Lekko  te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Lekko  te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Lekko  in staat is adequaat te reageren. De  Klant dient Lekko  in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

6.  Indien de  Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De  Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

7.  Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de  Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.  Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Lekko  de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de  Klant, ter keuze van Lekko , vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de  Klant voldoen. In geval van vervanging is de  Klant gehouden om de vervangen zaak aan Lekko  te retourneren en de eigendom daarover aan Lekko  te verschaffen, tenzij Lekko  anders aangeeft.

9.  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Lekko  daardoor gevallen, integraal voor rekening van de  Klant.

10.     Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de  Klant in rekening gebracht worden.

11.     In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Lekko  en de door Lekko  bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 9.      Aansprakelijkheid

1.  Indien Lekko  aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.  Lekko  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lekko  is uitgegaan van door of namens de  Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.  Indien Lekko  aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Lekko  beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.  De aansprakelijkheid van Lekko  is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.  Lekko  is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lekko  aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Lekko  toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de  Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7.  Lekko  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lekko  of haar ondergeschikten.

 

Artikel 10.       Risico-overgang

1.  Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de  Klant over op het moment waarop zaken aan de  Klant in de macht van de  Klant worden gebracht.

 

Artikel 11.       Vrijwaring

1.  De  Klant vrijwaart Lekko  voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Lekko  toerekenbaar is.

2.  Indien Lekko  uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de  Klant gehouden Lekko  zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de  Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Lekko , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Lekko  en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de  Klant.

 

Artikel 12.                Intellectuele eigendom

1.  Lekko  behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Lekko  heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de  Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel  13.               Toepasselijk recht en geschillen

1.  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lekko  partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.  De rechter in de vestigingsplaats van Lekko  is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Lekko  het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 14.                Vindplaats en wijziging voorwaarden

1.  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

2.  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Lekko .

3.  De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Januari 2011